Omgevingsvergunningen 08-06-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-058049, Reijgershof, het kappen van een boom (ontvangen 01-06-2022).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-043062, Hoofdenburgsingel 24, het kappen van een boom (ingetrokken, verzonden 25-05-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-030645, Jan Benninghweg 24, het plaatsen van een opbouw (verzonden 27-05-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.