Omgevingsvergunningen 07-12-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2022-116828, Kloosterstraat 1, het veranderen van de woning (ontvangen 28-11-2022);
 • 2022-116842, Rijksstraatweg 44, het vergroten van de zijaanbouw van de woning (ontvangen 29-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-116395, Porto Buenolaan 13, het vergroten van de woning (ontvangen 27-11-2022);
 • 2022-116395, Holendrechterzijweg, Polderweg, Ambachtstraat en Jan Benninghweg, het kappen van bomen in verband met uitbreiding A9 (ontvangen 25-11-2022);
 • 2022-117779, Rondehoep West 56A, het plaatsen van handboringen door het waterschap (ontvangen 30-11-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-116386, Smient 1, het kappen van een boom in de achtertuin (ontvangen 23-11-2022) (vergunningvrij, verzonden 01-12-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-099908, Ellermanstraat 20, het verbouwen en splitsen van de bedrijfsruimte (verzonden 28-11-2022);
 • 2022-100949, Van der Madeweg naast 39, het plaatsen van een tijdelijke zendmast (verzonden 28-11-2022);
 • 2022-064545, Borchlandweg 18, het bouwen van een multifunctioneel gebouw sportpark De Toekomst (verzonden 30-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-099911, Waver 37C, het nieuwbouwen van de woning (verzonden 30-11-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-108613, Van der Madeweg nabij metrohalte, het herinrichting van de weg, het aanpassen van de fietspaden, rijwegen en calamiteitenhaltes nabij metrohalte Van der Madeweg te Amsterdam-Duivendrecht (verzonden 01-12-2022);
 • 2022-047660, H.J.E. Wenckebachweg 150E, het verlengen van een tijdelijke functiewijzing voor studenten huisvesting tot 1 september 2027 (verzonden 29-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-089395, Hoofdenburgsingel 24, het kappen van een blauwspar (verzonden 01-12-2022);
 • 2022-100786, Koningin Julianalaan 32, tijdelijke woonunit voor bouwwerkzaamheden (verzonden 01-12-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.