Omgevingsvergunningen 06-04-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-035641, Hoger Einde-Zuid 15, een aanvraag voor een sloopvergunning (ontvangen 28-03-2022);
  • 2022-035640, Hoger Einde-Zuid 15, het aanvragen van een inrit vergunning (ontvangen 27-03-2022);
  • 2022-036002, Hoger Einde-Zuid 15, het aanvragen van een bouwvergunning (ontvangen 28-03-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-028455, Porto Buenolaan 9, het plaatsen van zonnepanelen (verzonden 23-03-2022).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders de beslistermijn met zes weken voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning.

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-011539, Rondehoep West 40, het plaatsen van zonnepanelen in het weiland (verzonden 28-03-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Duivendrecht

  • 2022-028444, Meidoornstraat 1, het kappen van één boom (verzonden 29-03-2022);
  • 2022-030641, Meidoornstraat 5A, het uitbouwen van de eerste verdieping en wijzigen voorgevel (verzonden 31-03-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.