Omgevingsvergunningen 05-10-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-096190, Binnenweg 17, het legaliseren van een aanlegsteiger/vlonder (ontvangen 26-09-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-066885, Binnenweg 17, het legaliseren van een reeds aangelegde steiger met vlonder (ingetrokken, verzonden 29-09-2022).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-079828, Vondelstraat 7, het vervangen van een dakkapel (verzonden 23-09-2022).

Kennisgeving geweigerde concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

De concept geweigerde omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 06-10-2022 tot en met 17-11-2022 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 020-4962121. 

Ouderkerk aan de Amstel

•    2021-103611, Waver 25, het wijzigen van het bestemmingsplan van agrarisch naar wonen met vergader-/logiesfunctie en bouwen logiesgebouw (verzonden 28-09-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

•    2022-073655, Ellermanstraat 22, het wijzigen van de gevel (verzonden 26-09-2022).

Duivendrecht

•    2022-080604, Roosmarijnhof 42, het wijzigen van de voorpui (verzonden 29-9-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-072805, Kerkstraat 42, het plaatsen van een tuinhuisje (verzonden 26-09-2022);
•    2022-086596, Turfstekerspad 2, brandveilig gebruik basisschool ’t Kofschip (verzonden 28-09-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.