Omgevingsvergunningen 29-09-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk. 

Duivendrecht

  • 2021-088287, Waddenland 64, het verbouwen van de woning (ontvangen 20-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken: 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-073709, Joan Muyskenweg 39, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan naar het dansevenement (elektronisch muziek) van 15 tot en met 17 oktober met maximaal 3.000 bezoekers per show (verzonden, 23-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 021-071397, Jan Bulthuisstraat 3, het plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde van de woning (verzonden 20-09-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.