Omgevingsvergunningen 23-06-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen van omgevingsvergunningen en de verleende vergunningen.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-058530, Ellermanstraat 34, het vernieuwen stucwerk gevel (ontvangen 16-06-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-057959, Ouderkerkerplas, Festival Macumba 2021 (ontvangen 14-06-2021).

Vergunningsvrij / ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-047132, Boterbloem 4, het uitbreiden van de garage (vergunningsvrij, verzonden 14-06-2021);
 • 2021-048118, Koningin Emmalaan 38, het aanbouwen van de zij- en achtergevel (ingetrokken, verzonden 17-06-2021).

Buiten behandeling / geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-030990, Boomvalk 10, het plaatsen van een steiger (weigering, verzonden 16-06-2021);
 • 2021-030989, Boomvalk 16, het plaatsen van een steiger (weigering, verzonden 16-06-2021);
 • 2021-030987, Boomvalk 12, het plaatsen van een steiger (weigering, verzonden 16-06-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-030990, Boomvalk 10, het plaatsen van een steiger (verzonden 07-05-2021);
 • 2021-030989, Boomvalk 16, het plaatsen van een steiger (verzonden 07-05-2021);
 • 2021-030987, Boomvalk 12, het plaatsen van een steiger (verzonden 07-05-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2021-042769, Populierstraat 11, het wijzigen van de draagconstructie (verzonden 16-06-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.