Omgevingsvergunningen 13-10-2021

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-091598, Buitensingel 4a, het kappen van bomen. (ontvangen 01-10-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-091584, Rondehoep Oost 12A, het bouwen van een keuken/schuur (ontvangen 01-10-2021);
  • 2021-091579, Klaproos 71, het uitbreiden van de begane grond (ontvangen 01-10-2021);
  • 2021-091575, Watersnip 20, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk (ontvangen 01-10-2021);
  • 2021-093211, Rondehoep Oost 12G, een aanbouw op de begane grond en de eerste verdieping (ontvangen 06-10-2021).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-076762, Van der Madeweg 40, het verkleinen van het bouwplan en wijzigen brandcompartiment (verzonden 06-10-2021).

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)  

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 oktober 2021 tot en met 24 november 2021 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 020-4962121. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-030132, Waver 13, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

  • 2021-074700, Buitensingel en Burgemeester Stramanweg, het kappen en herbeplanten van twee bomen (verzonden 07-10-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.