Omgevingsvergunning verleend voor Waver 13 (rectificatie)

Burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel maken bekend dat ze, gelet op artikel 2.1 respectievelijk 2.12, lid 1, onder a 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning op het perceel Waver 13 in Ouderkerk aan de Amstel. Voorafgaand aan het besluit heeft de gemeenteraad op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Rectificatie

Vanwege een onvolkomenheid in de oorspronkelijke bekendmaking (woensdag 13 oktober 2021) inzake de ontwerp omgevingsvergunning, is het nodig een rectificatie te plaatsen.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning

Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van de beheersverordening De Ronde Hoep. 
Op 12 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning voor het omzetten van de bedrijfswoning naar een plattelandswoning op het perceel Waver 13 in Ouderkerk aan den Amstel.

Inhoud plan 

De gemeente heeft op 14 maart 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het afwijken van de beheersverordening De Ronde Hoep voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning op het perceel Waver 13 te Ouderkerk aan de Amstel. De ingediende aanvraag is in strijd met de bestemming ‘Agrarisch’. Aan het plan kan medewerking worden verleend door het afwijken van de beheersverordening op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op grond van een ruimtelijke onderbouwing voor het plan, die onderdeel uitmaakt van de aanvraag omgevingsvergunning, is geconstateerd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Ter inzage 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken, waaronder de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, liggen gedurende een termijn van zes weken met ingang van donderdag 21 oktober tot en met woensdag 1 december 2021 in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21. Op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl is de digitale versie van de ontwerpvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen in te zien (Plannaam: NL.IMRO.0437.OvWaver13-ON01). 

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u (schriftelijk of mondeling) een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders. 

De zienswijze kunt u richten aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Ouder-Amstel via e-mailadres: gemeente@ouder-amstel.nl. Een zienswijze over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt, op grond van artikel 3.11, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onverwijld door het college aan de gemeenteraad doorgestuurd.

Informatie 

Voor inhoudelijke vragen en informatie over het plan kunt u contact opnemen met de heer M. Brink, via telefoon (020) 496 21 21 of via de e-mail: gemeente@ouder-amstel.nl t.a.v. de heer M. Brink.