Omgevingsvergunning 13-01-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-112365, Overweg 47, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 28-12-2020);
  • 2020-112960, Kerkstraat 10, onderhoud Beth Haim (ontvangen 30-12-2020);
  • 2021-008768, Klaproos 15, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 06-01-2021);
  • 2021-009110, Holendrechterweg 10, het vervangen van de beschoeiing (ontvangen 06-01-2021).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-105160, Rembrandt van Rijnweg 54, het plaatsen van een erf of perceelafscheiding (ingetrokken 03-01-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-100611, Aart van der Neerweg 63, het wijzigen van de functie garage naar wonen (verzonden 04-01-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-081889 Van der Madeweg 40, het bouwen van een nieuw kantoorgebouw (verzonden 30-12-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-101448, Hendrick van Avercampweg 14, het isoleren van de dak en het uitbreiden aan de voorzijde van de woning (verzonden 04-01-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.