Omgevingsvergunning 03-02-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-013666, Spaklerweg 75, het aanpassen van de bedrijfsnaam op de gevel (ontvangen 21-01-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

2021-014249, Jacob van Ruisdaelweg 26, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 25-01-2021).

Buiten behandeling / geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-102209, Swanevelt 42, het realiseren van een steiger (geweigerd 28-01-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2020-088081, Molenkade 27, het bouwen van een woonvilla en pakhuizen (verzonden 25-01-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

2021-010687, Burgemeester Stramanweg, het kappen van 2 zieke bomen (verzonden 28-01-2021. In verband met de slechte conditie van de bomen treedt deze vergunning direct in werking).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.