Verlening omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Joan Muyskenweg 148 te Amsterdam-Duivendrecht

In hun vergadering van 12 februari 2020 hebben Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel een omgevingsvergunning (nummer 20219-077067) verleend als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Joan Muyskenweg 148 ten behoeve van verkeersschool Neelen.

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden zienswijzen worden ingebracht. Er zijn zienswijzen ingebracht.

In beroep

De vergunning is aan aanvrager verzonden op 12 februari 2020.
Het besluit treedt, overeenkomstig artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in werking op de dag na de verzenddatum van het besluit. Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit is verzonden beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens, indien onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inzage

De omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken liggen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in het gemeentehuis, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel (openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag 08.00-17.00 uur, woensdag 08.00-19.30 uur en vrijdag 08.00-16.00 uur). 

De stukken zijn tevens beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (ID: NL.IMRO.0437.OvJMuyskenweg148-0001).