Omgevingsvergunningen 21-10-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-089830 Waver 51A, het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 09-10-2020);
  • 2020-089803 Koningin Julianalaan 8, het aanleggen van een inrit (ontvangen 08-10-2020);
  • 2020-091191 Swanevelt 51, het uitbouwen van de voorzijde van de woning (ontvangen 13-10-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-075348, Overweg 149, het vervangen en vergroten van een kozijn voorzijde huis.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-072049, Nederhoven 36, het bouwen van een opbouw op de uitbouw (verzonden 12-10-2020);
  • 2020-080693, Hendrick van Avercampweg 53, het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning (verzonden 13-10-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.