Omgevingsvergunningen 20-05-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-044828, Rondehoep Oost 8B, het bouwen van een aanlegsteiger (ontvangen 10-05-2020);
  •  2020-044829, Rondehoep West 48, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk ten behoeve van landschapsbeheer (ontvangen 10-05-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-044828, MediArena 2, het realiseren van een tijdelijke opname locatie (verzonden 01-05-2020)
  • 2020-044828, Buitensingel 6, het plaatsen van (mobiele) keten/opslaglocatie in verband met slibdepot De Nieuwe Kern op het perceel Buitensingel 6 te Amsterdam-Duivendrecht (verzonden 13-05-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-030802, Van der Madeweg 18, het realiseren van geschakelde werkpaviljoens met patio's en parkeerkelder (verzonden 13-05-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-027867, Achterdijk 23, het realiseren van een serre aan de achterzijde van de woning(verzonden 11-05-2020);
  • 2020-040053, Sluisvaart 58, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel (verzonden 07-05-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.