Omgevingsvergunningen 17-06-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-053024 Spaklerweg 50, het vervangen van reclame (ontvangen 05-06-2020);
  • 2020-053155 De Flinesstraat 6, het realiseren van een terras ( ontvangen 05-06-20).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-053371 Ransuil 12, het realiseren van een aanlegsteiger (ontvangen 04-06-2020);
  • 2020-053022 Ambachtenstraat 84, het kappen van vier bomen (ontvangen 04-06-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-038611, Ellermanstraat 31, het plaatsen van reclame op het dak en aan de gevel ( verzonden, 8 juni 2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-039697, Jonge Linde 39, het plaatsen van een berging (verzonden 08-06-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.