Omgevingsvergunning voor het voor wijziging gebruik van de voormalige agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning, Waver 37B te Ouderkerk aan de Amstel.

Er is een verzoek ingediend om de woning aan de Waver 37b, zijnde een dienstwoning bij het agrarische bedrijf, als plattelandswoning in gebruik te nemen. Aangezien deze activiteit in strijd is met de beheersverordening "De Ronde Hoep" dient een procedure voor afwijking van deze verordening gevoerd te worden. 
Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening bestaan er geen bezwaren tegen dit bouwplan. Op 2 april 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verleend voor dit bouwplan als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen voorziet in de mogelijkheid om de  omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van de geldende beheersverordening.

Ter inzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en de door de gemeenteraad afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van 28 mei tot en met 8 juli 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel (openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag 08.00-17.00 uur, woensdag 08.00-19.30 uur en vrijdag 08.00-16.00 uur - uitgezonderd feestdagen) 

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen op de ontwerp-omgevingsvergunning en/of de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of per mail: gemeente@ouder-amstel.nl

Zienswijzen op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of per mail gemeente@ouder-amstel.nl

Voor het mondeling indienen van zienswijzen inzake de woningbouw kan contact opgenomen worden met mevrouw E. van den Kerkhoff (020) 496 21 21 of per mail: elizabeth.van.de.kerkhoff@duoplus.nl.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kan contact opgenomen worden met de met de griffier van de gemeenteraad, mevrouw L. Moolenaar, telefoon (020) 496 21 21 of per mail: linda.moolenaar@ouder-amstel.nl.

De stukken zijn tevens beschikbaar op www.ouder-amstel.nl onder het kopje “bekendmakingen/bestemmingsplan” en op www.ruimtelijkeplannen.nl (ID: NL.IMRO.0437.OvWaver37b-0001).