Omgevingsvergunningen 09-12-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-104292 Prins Bernhardlaan 1, het kappen van bomen. (ontvangen 26-11-2020);
  • 2020-105160 Rembrandt van Rijnweg 54, het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel. (ontvangen 01-12-2020);
  • 2020-104801 Vredebest 12, het plaatsen van een unit op het achtererf tbv zorg (ontvangen 30-11-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2020-087621, Burgemeester van Damstraat 4, het uitbouwen van de woning en vergroten van de zolder (verzonden op 25-11-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-089830, Waver 51 A, voor het verbouwen  en uitbreiding van de woonhuis (verzonden op 30-11-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

2020-070002 Ellermanstraat 30, het tijdelijk wijzigen van de functie auditoriumruimte naar kerkruimte voor een periode tot 30 november 2025 (verzonden op 2-11-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-093953 nabij Schoolweg 3, nieuw bouwen van een woning perceel G1935 (verzonden op 2-12-2020);
  • 2020-093189 nabij Schoolweg 3, nieuw bouwen van een woning perceel G1954 (verzonden op 2-12-2020);
  • 2020-092265 Koningin Julianalaan 32, het herstellen van de fundering en het opvijzelen van het bestaande monument en het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde (verzonden op 2-12-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.