Omgevingsvergunningen 03-06-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-048022, Borchlandweg 18, het plaatsen van tijdelijke units bestemd voor sport oefeningen (ontvangen 20-05-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-047947, Porto Buenolaan 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 18-05-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-037289, Ransuil 20, het bouwen van een aanlegsteiger (ingetrokken 26-05-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-033702, Binnenweg 17, het aanleggen van een tijdelijke bouwweg (verzonden 20-5-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-032385, Buitensingel 6, het plaatsen van bouwketen voor kantoor en opslag voor een periode tot 28 mei 2025 (verzonden 28-05-2020).

Duivendrecht

  • 2020-021244, Rijksstraatweg 121, voor het uitbreiden aan de zijkant van de woning (verzonden 18-05-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-038605, Klaproos 43, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 18-05-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.