Omgevingsvergunning 22-04-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-038611, Ellermanstraat 31, het plaatsen van reclame op het dak en aan de gevel (ontvangen 14-04-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-038605, Klaproos 43, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 09-04-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Duivendrecht

  • 2020-036225, In de Korenmolen 48, het kappen van een boom (vergunningvrij, verzonden 09-04-2020);
  • 2019-070732, Kruidenommegang 16, het plaatsen van een dakopbouw (ingetrokken, verzonden 15-04-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2020-021244, Rijksstraatweg 121, voor het uitbreiden aan de zijkant van de woning (verzonden 06-04-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-022302, Borchland 18A, voor het intern wijzigen van de 1e verdieping en het wijzigen van het gebruik naar onderwijsdoeleinde voor een schoolgebouw voor de periode tot 1 Oktober 2020 (09-04-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-025427, Patrijs 5, het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping(verzonden 15-04-2020);
  • 2020-011902, Rondehoep Oost 12, voor het bouwen van een woonhuis van twee aaneen gebouwde woningen (verzonden 15-04-2020);
  • 2020-011905, Rondehoep Oost 12, voor het bouwen van een woonhuis van twee aaneen gebouwde woningen (verzonden 15-04-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 april 2020 tot en met 3 juni 2020 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien na het maken van een afspraak, hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer 020-4962121. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 020-4962121. Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2019-042667, langs de A9, het kappen van maximaal 8700 bomen ten behoeve van de uitbreiding van de Rijksweg A9 binnen het wegverbredingsproject Schiphol-Amsterdam-Almere (verzonden 16-04-2020).

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.