Omgevingsvergunning 07-10-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-086537 B 3721(voormalig slibdepot), het creëren van een tijdelijk sportpark (ontvangen 28-09-2020);
  • 2020-086921 Spaklerweg 75, het wijzigen van de gevels. (ontvangen 29-09-2020).

Duivendrecht

  • 2020-087392 Meidoornstraat 5, het uitbouwen van de woning (ontvangen 30-09-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Duivendrecht

  • 2020-081531, Industrieweg 35, het rooien van 4 houtopstanden en opnieuw inplanten (ingetrokken, 01-10-2020 verzonden).

Buiten behandeling / geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-072962, Boomvalk 16, het realiseren van een steiger (weigering, 29-09-2020 verzonden).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-072049, Nederhoven 36, het maken van een opbouw op een uitbouw (verzonden 28-09-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-071147, Van der Madeweg 55, het vestigen van een ambulancepost (verzonden 28-09-2020);
  • 2020-068810, Van Marwijk Kooystraat 15, het uitbreiden van de 2e verdieping (verzonden 29-09-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.