Vraag en antwoord afvalinzameling

U vindt hier de meest gestelde vragen en antwoorden over afvalinzameling in Ouder-Amstel.

Wat willen we bereiken?

Om onze omgeving ook in de toekomst leefbaar te houden is het noodzakelijk dat we de hoeveelheid afval die we met elkaar produceren gaan verminderen. Veel afval dat we nu nog weggooien is geschikt om te worden hergebruikt. Onze gemeente heeft de ambitie om voor 2025 de hoeveelheid restafval te verminderen van 265 kg per inwoner per jaar naar 100 kg. Dat is 2 kilo restafval per week.

Waarom is afvalscheiding zo belangrijk?

Groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) scheiden is van groot belang omdat veel van wat als afval wordt weggegooid, eigenlijk een grondstof is die we kunnen hergebruiken. GFT kan bijvoorbeeld worden gebruikt om compost van te maken. Hierdoor behoudt het veel meer van zijn waarde. Als GFT niet wordt gescheiden komt het terecht in het restafval en gaat het een verbrandingsoven in. Dat is een weinig duurzame manier van met grondstoffen omgaan.
Bekijk ook de Veelgestelde vragen over GFT-inzameling.

Restafval wordt steeds duurder, ook voor u persoonlijk

Een tweede reden voor het scheiden van GFT is dat het verbranden van restafval duurder wordt. De gemeente moet daarover namelijk steeds meer belasting betalen. Dat is een maatregel van de Rijksoverheid om afvalscheiding te stimuleren. De kosten van onze afvalinzameling worden betaald uit de afvalstoffenheffing die kosten komen op hun beurt weer voor rekening van onze inwoners. Dit betekent dat wanneer wij in onze gemeente niet meer afval gaan scheiden, onze inwoners meer moeten betalen dan eigenlijk nodig is.

Is de afvalzameling in Ouder-Amstel duur?

Met de huidige afvalstoffenheffing – waardoor inwoners betalen aan de afvalinzameling van de gemeente – behoort Ouder-Amstel tot de goedkopere gemeenten. De nieuwe situatie betekent in een stijging van de kosten. Ouder-Amstel hoort dan tot de middenmoot voor wat betreft de afvalstoffenheffing. 
Als per 2021 het nieuwe betalingssysteem (diftar) komt, gaan uw vaste kosten omlaag, en zal het afhangen van hoeveel restafval u wegbrengt wat u uiteindelijk gaat betalen.
U betaalt dan waarschijnlijk met een pasje per keer dat de klep van de restafvalcontainer voor u open gaat. Hoe beter u uw afval scheidt hoe lager de kosten voor u worden.

Waarom hebben wij voor deze inzamelmethode gekozen?

Het inzamelen van GFT in minicontainers is een methode die in het overgrote deel van de gemeenten in Nederland wordt gehanteerd. Het is bewezen effectief (gemiddeld zo’n 65 kg minder restafval per inwoner per jaar) en kostenefficiënt. Voor Ouder-Amstel zijn verschillende methodes onderzocht. Met het oog op het behalen van de duurzaamheidsambities en het laag houden van de lasten voor de inwoners kwam deze inzamelmethode als meest efficiënt naar voren.

Waarom geen ondergrondse container voor GFT?

Soms wordt de suggestie gedaan om GFT in te zamelen in ondergrondse containers, zoals dat nu ook met het restafval gebeurt. Deze methode is in andere gemeenten beproefd en over het algemeen niet succesvol bevonden. Inwoners zijn namelijk niet geneigd te gaan lopen met het natte en zware GFT. De stank en ongedierte die het veroorzaakt zijn bovendien moeilijker tegen te gaan dan bij minicontainers. Vaak wordt het GFT uit ondergrondse containers afgekeurd wegens vervuiling, vooral door de plastic zakken die men gebruikt om het GFT in te doen. Maar ook omdat men gemakkelijk ander afval in de container doet. De investering in ondergrondse containers is ook nog eens veel hoger dan in minicontainers, hetgeen doorberekend wordt aan de inwoners. Er zijn veel containers nodig en het is de vraag of ze gebruikt gaan worden voor GFT. Zowel op het gebied van afvalscheiding als op het gebied van kosten is dit dus geen wenselijke optie.

Waarom niet inzamelen bij het milieudepot?

GFT inzamelen bij het milieudepot is volgens ons ook geen reëel alternatief op de minicontainer. Mensen kunnen nu al met hun tuinafval bij de milieudepots terecht. Voor groente en fruit blijkt het echter niet voldoende toegevoegde waarde te hebben. Het wordt de gemiddelde inwoner immers moeilijker gemaakt. Eerst moet er thuis, vermoedelijk in een plastic zak, etensresten worden verzameld en opgeslagen. Dan is de verleiding al groot om dat meteen bij het restafval te doen. Vervolgens moet men om de zoveel dagen de (soms lange) afstand heen en terug naar het milieudepot afleggen. Dat zal voor veel mensen een drempel vormen. Bovendien zijn de milieudepots aan openingstijden onderhevig. Het is dan logischer om mensen dichtbij, maar niet in huis, hun gft laagdrempelig te laten scheiden.

Hoe zijn inwoners betrokken?

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2018 aangegeven dat de hoeveelheid restafval per inwoner behoorlijk omlaag moest: van 265 kg per inwoner per jaar naar 100 kg. (Dit is in lijn met de landelijke doelstellingen).

Het college is met deze opdracht van de raad aan de slag gegaan. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en uiteindelijk bleek de inzameling met GFT-minicontainer het beste te werken voor een hogere afvalscheiding en het meest kostenefficiënt. Dit betekende een pakket aan maatregelen waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd (raadsvergadering 15 februari 2019).

Na de besluitvorming is de gemeente begonnen met het informeren van de inwoners over de gewijzigde aanpak en de bijbehorende maatregelen. Omdat de andere vormen van GFT-inzameling niet voldoende resultaat boekten op het gebied van hoge afvalscheiding en lage kosten, zag het college van B&W geen serieuze alternatieven om voor te leggen aan de inwoners in het kader van participatie.

Planning

De laagbouwwoningen krijgen in de zomer een GFT-minicontainer. Voor de hoogbouwwoningen wordt het GFT in de loop van 2021 apart ingezameld.

Monitoring

Het gaat om een nieuwe methode en die gaan we nauwlettend volgen. Uiteindelijk is het doel om de ambitie van 100 kg restafval per persoon per jaar voor 2025 te halen.

Vragen

Heeft u nog vragen over de inzameling van gft of wilt u een andere GFT-container dan de standaard aanvragen dan kunt u contact opnemen via (020) 496 21 21 of per e-mail aan gemeente@ouder-amstel.nl

Gft apart inzamelen

Meer informatie