Diftar

Er gaat dit jaar een en ander veranderen in de manier waarop in Ouder-Amstel afval wordt opgehaald. De meest gestelde vragen hebben we hier voor u opgesomd.

Lees die rustig door. Heeft u vragen die er niet tussen staan, of wil u extra toelichting? Dan kunt u mailen naar gemeente@ouder-amstel.nl. Desgewenst maken we een afspraak voor een mondelinge toelichting.

Inhoud

Algemeen

Wat houdt het nieuwe afvalbeleid in?

  1. Diftar wordt ingevoerd. Dat betekent dat in Ouder-Amstel betaald gaat worden op basis van hoeveel restafval inwoners wegbrengen.
  2. Plastic, metaal en drankkarton (PMD) wordt niet langer apart opgehaald in de oranje ondergrondse container, maar gaat samen met restafval worden opgehaald om vervolgens na te scheiden met een machine.

Wanneer worden de veranderingen ingevoerd?

Per 1 januari 2022 gaat diftar officieel in. Na de zomer gaan we alvast testen met een pasjessysteem zonder dat inwoners al hoeven te betalen. Dit om mensen alvast te laten wennen. Het samenvoegen van restafval met PMD gaat ook vanaf dan plaatsvinden. Tot die tijd werken we de plannen verder uit en treffen we de benodigde voorbereidingen. Natuurlijk houden we u doorlopend op de hoogte, ook over wanneer de testperiode precies ingaat. Daarnaast geven we u ook nuttige informatie over het goed scheiden van afval. Kortom, we doen er alles aan om u mee te nemen, zodat we samen zorgen voor minder afval.

Diftar

Wat is diftar? 

De afkorting diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Dat betekent dat u minder hoeft te betalen als u minder afval wegbrengt. Iedereen betaalt straks nog steeds een vast tarief. Dat tarief wordt lager en daar bovenop betalen inwoners een bedrag per keer dat de klep van de ondergrondse container open gaat.

Waarom wordt diftar ingevoerd?

De gemeenteraad heeft unaniem twee voorwaarden verbonden aan de invoer van diftar, waaraan gaat worden voldaan: 

  1. Inwoners moeten gemiddeld gezien minder geld kwijt zijn aan hun afval dan bij het in stand laten van het vaste tarief; en
  2. het moet leiden tot een hoger milieurendement: de hoeveelheid restafval die de verbrandingsoven ingaat moet omlaag.

Ouder-Amstel wil dat de hoeveelheid afval vermindert. De gemeenteraad heeft besloten naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te willen, liefst nog minder. Restafval wordt verbrand. Dat is niet duurzaam want er zitten vaak nog grondstoffen in, en de kosten van verbranden worden steeds hoger. Daardoor moet de gemeente de afvalstoffenheffing verhogen. Door met diftar te werken, worden inwoners financieel beloond als ze minder restafval wegbrengen. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Oftewel, een win-winsituatie. 

Wanneer is het besluit over invoering Diftar genomen door de gemeenteraad?

In de gemeenteraad van 8 november 2018 is raadsbreed een amendement aangenomen van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks waarin het college wordt opgeroepen om diftar in te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan het behalen van de VANG doelstellingen.

Waarom voert de gemeente diftar in (terwijl er ook gemeenten stoppen)?

De gemeente voert diftar in om:

  • de hoeveelheid restafval te verminderen
  • meer waardevolle grondstoffen te kunnen hergebruiken
  • afval scheiden te belonen
  • inwoners meer grip te geven op de kosten voor restafval 

De kosten om restafval te verwerken stijgen hard. Dit komt door de hogere tarieven die wij als gemeente moeten betalen voor het verwerken van restafval en door extra belastingen van de Rijksoverheid. Als de gemeente niets doet, dan wordt de rekening voor inwoners de komende jaren nog veel hoger. Met diftar kunnen gemeente en inwoners samen de kosten voor afval minder hard laten stijgen en ook eerlijker verdelen. U betaalt namelijk alleen voor het restafval wat u zelf aanbiedt. Net zoals u alleen betaalt voor uw eigen stroom- of waterverbruik. 

Vergelijkingen met andere gemeenten.

Er zijn erg veel verschillende manieren waarop gemeenten in Nederland afval en grondstoffen inzamelen. Bijna iedere gemeente heeft wel een eigen manier/combinatie. In Ouder-Amstel is er in het verleden al gekozen voor een systeem met ondergrondse containers en minicontainers voor GFT.
In het buitengebied van de gemeente wordt het restafval (en nu nog PMD) ingezameld met minicontainers aan de weg. 
Vanwege deze verschillende manieren van inzamelen is het vergelijken met andere gemeenten niet altijd reëel of überhaupt mogelijk. Uiteraard kijken we in Ouder-Amstel ook wat andere gemeenten doen en wat wel en niet werkt. Uit ervaringen van andere gemeenten en uit onderzoeken blijkt dat diftar een succesvol middel is om de hoeveelheid restafval terug te dringen en meer waardevolle grondstoffen terug te winnen. Steeds meer gemeenten in Nederland kiezen daarbij voor een inzamelsysteem met Diftar, circa de helft van alle gemeenten beschikt hier inmiddels over.

Op basis waarvan denkt de gemeente dat je met diftar kosten kan besparen en duurzamer kan zijn? 

Dat hebben andere gemeenten die ons zijn voorgegaan al laten zien. Gemiddeld gezien gaan inwoners in die gemeenten minder betalen als zij het goed gebruik maken van geboden mogelijkheden om afval te scheiden. Bovendien behalen deze gemeenten ook nog eens de beste scheidingsresultaten. Onderstaande grafiek laat een vergelijking van alle gemeenten in Nederland zien. De oranje bollen zijn gemeenten die werken met een volledig vast tarief voor afval (zoals Ouder-Amstel nu), de blauwe bollen zijn gemeenten die werken met diftar (zoals Ouder-Amstel per 1 januari 2022). De verticale as laat zien hoe veel inwoners in die gemeenten betalen voor hun restafval. De horizontale as laat zien hoeveel restafval er per inwoner per jaar in die gemeenten zijn. De grafiek laat duidelijk zien dat diftargemeenten gemiddeld goedkoper zijn voor inwoners, met minder restafval dat verbrand moet worden.

Vergelijking tussen gemeenten met vast afvaltarief en diftar

Vergelijking tussen gemeenten met vast afvaltarief en diftar

Betalen en kosten

Wat betaal ik straks? 

De afvalstoffenheffing bestaat per 1 januari 2022 uit een vast deel en een flexibel deel. Het flexibele deel hangt af van het aantal keren dat u met uw pas de afvalcontainer opent. Er is dus nog wel sprake van een vast tariefdeel, maar dat is aanzienlijk lager dan nu. Op dit moment wordt nog gestudeerd naar wat het precieze tarief gaat zijn. Voor de zomer denken we daar meer duidelijkheid over te hebben en die informatie zal gedeeld worden, maar de gemeenteraad stelt het tarief definitief vast eind 2021.

Ga ik per keer of per kilo betalen?

U betaalt per keer dat u restafval in de ondergrondse container gooit. U betaalt dus niet per kilo, er wordt niet gewogen. De huidige techniek maakt het niet mogelijk om betrouwbaar te wegen in ondergrondse containers. Gemeenten die werken met betalen per kilo, doen dat vaak door met minicontainers (kliko’s) te werken voor restafval. Daarvoor is in Ouder-Amstel geen draagvlak en vaak ook geen ruimte.

Wat kost een inworp in een ondergrondse container?

Dat bedrag is nu nog niet precies duidelijk. Dit wordt eind van 2021 door de gemeenteraad besloten, maar rond de zomer verwachten we meer duidelijkheid te kunnen bieden. Het bedrag per tik zal onder de euro liggen.

Hoe kan ik zelf voor zorgen dat ik zo weinig mogelijk betaal?

Door zo bewust mogelijk met afval om te gaan, houdt u zo min mogelijk restafval over en betaalt u dus zo min mogelijk. Omdat er straks ook plastic, metaal en drankkartonnen in dezelfde zak gaan, en dat afval vaak veel ruimte en lucht inneemt, is het aan te raden dat afval waar mogelijk te pletten voor het in de zak gaat.

Ik heb een minimuminkomen, wordt mijn afvalstoffenheffing nog steeds kwijtgescholden straks? 

Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de gemeenteraad voorstellen een vorm van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor mensen met een minimuminkomen in stand te houden. De raad besluit echter uiteindelijk over de tarieven. Dat doet ze eind 2021. Dan wordt bepaald onder welke omstandigheden en tot welke hoogte heffingen worden kwijtgescholden. 

Ik heb op dit moment erg veel afval (luiers van mijn baby, ben aan het verhuizen, heb huisdieren), krijg ik korting?

Nee, in principe moet u zelf de kosten voor uw afval betalen, ook als dat meer is dan andere mensen. Een uitzondering vormen zieke mensen. Zie daarvoor de volgende vraag.

Ik heb veel medisch afval (denk aan incontinentiemateriaal), betaal ik net zo veel als anderen? 

Ziek zijn overkomt je, dus het college van burgemeester en wethouders gaat aan de gemeenteraad voorstellen een korting op het vaste deel van de afvalstoffenheffing te geven aan inwoners met medisch afval. De raad besluit echter over de tarieven. Dat doet ze eind 2021. Dan wordt bepaald wie onder welke omstandigheden voor een korting in aanmerking komt.

Ik raap regelmatig zwerfafval op dat ik in de ondergrondse containers doe. Kan dat straks nog wel? Of moet ik ook betalen?

Ouder-Amstel wil inwoners belonen die vaak zwerfafval ruimen. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om hen daarvoor een korting op het vast recht te geven. De raad besluit echter over de tarieven. Dat doet ze eind 2021. Dan wordt bepaald onder welke omstandigheden dat gebeurt. Voor losse zwerfafvalacties kunt u naar de website van de gemeente en maken we goede afspraken met u, waarbij de gemeente het verzamelde zwerfafval bij u zal ophalen.

Klopt het als ik lees dat de gemeente ‘winst’ gaat maken met diftar?

Nee, dat klopt niet. Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht om de inkomsten die ze uit de afvalstoffenheffing haalt, te gebruiken voor afval. Als de opbrengsten van diftar hoger blijken dan verwacht, moet de gemeente dat geld gebruiken om de afvalinzameling te verbeteren of de tarieven te verlagen. Diftar wordt juist ingevoerd met de voorwaarde om de kosten voor inwoners te verlagen.

Invoering Diftar zorgt voor extra kosten, administratie in verband met de pasjes, nieuwe containers, bewaking privacy

De invoering van Diftar vergt géén investering in nieuwe containers. Wel worden de huidige containers voorzien van de benodigde elektronica. Ook gaat de invoering van Diftar gepaard met een aantal extra administratieve acties, lasten en handelingen. Daar staat echter tegenover dat het afval met dit systeem beter gescheiden zal worden, waarbij minder ‘duur’ restafval overblijft. Dat hoeft niet verbrand te worden en daarmee wordt weer flink wat kosten bespaard. Dat voordeel compenseert de investering in het nieuwe systeem.
 
De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft bewust gekozen voor een privacy-proof variant van Diftar. Door te werken met een systeem dat gebruik maakt van een prepaid betalingssysteem, waarbij er zo min mogelijk sprake is van privacy gevoelige registraties. Bovendien neemt de gemeente met de uiteindelijke leverancier alle juridische stappen en voorbereidingen in acht om dit op de juiste manier te borgen. De gemeente blijft daarvoor binnen de bestaande AVG wetgeving en hoeft daarvoor geen extra handelingen te verrichten.

Het pasje (opladen)

Hoe werkt het prepaid systeem?

U ontvangt thuis een pas waarmee u toegang kunt krijgen tot de ondergrondse container(s) waar u ook nu al uw restafval naartoe brengt. Per 1 januari 2022 dient u daarvoor voldoende saldo op de pas te hebben staan. Dat kunt u digitaal opwaarderen of via de oplaadzuil. Staat er geen of onvoldoende saldo op de pas dan kunt u de container niet openen.

Hoe krijg ik mijn pasje?

U ontvangt tegen de zomer een brief met daarin de afvalpas en meer informatie over het gebruik van de pas bij de container. Vanaf dat moment dient u de pas te gebruiken om de containers te openen. Er wordt dan nog niets in rekening gebracht, dat gaat pas per 1 januari 2022 gedaan worden.

Kan ik een tweede pasje krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk. Per huishouden, dus op adresniveau, wordt één pasje verstrekt. Dit doen we om de kosten zo laag mogelijk te houden (ieder extra pasje kost geld) en om eventueel misbruik te voorkomen. Bedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk om zelf hun afval te verwerken, die mogen geen gebruik maken van deze pasjes.

Wat moet ik doen als ik saldo wil opladen?

Als u het saldo op wilt waarderen moet u op uw persoonlijke pagina inloggen. Daar kunt u middels een simpele iDeal handeling uw saldo opwaarderen. 

Hoe kan ik mijn pas opladen als ik niet goed overweg kan met internet? 

U kunt op twee locaties in de gemeente terecht bij een zogenaamde oplaadzuil (een soort ov-chipkaart oplaadpunt). Dat wordt waarschijnlijk het gemeentehuis in Ouderkerk aan de Amstel en het Dorpshuis in Duivendrecht. Daar kunt u met uw betaalpas eveneens het saldo opwaarderen.

Wat moet ik doen als mijn pas niet werkt?

Als uw pas niet werkt om de container te openen kunt u eerst nagaan of er voldoende saldo op de pas staat. Is dat het geval en werkt het niet dan kunt u contact opnemen met de gemeente.  

Wat moet ik doen als ik de pas kwijt ben?

Als u de pas kwijt bent geraakt moet u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan de verloren pas laten blokkeren. Tegen een klein bedrag kunt een nieuwe pas aanvragen. Deze nieuwe pas wordt dan weer aan uw adres gekoppeld. Het saldo en uw aanbiedhistorie kan dan gekoppeld/overgezet worden op uw nieuwe pas. Uw saldo gaat dan niet verloren. 

Aanbiedgedrag

Hoe werken de ondergrondse containers in het vervolg?

Met uw pasje kunt u uw restafval in een van de ondergrondse containers werpen. U houdt de pas voor de lezer op de ondergrondse container waarna de trommel open gaat en u een zak restafval in de container kunt werpen. De opening van de containers blijft hetzelfde, namelijk 80 liter. Daar past gemakkelijk een standaard (KOMO-)vuilniszak van 60 liter in. De werkwijze bij de container verandert niet, u moet nu alleen de pas gaan gebruiken om de container te openen.

Ik woon in het buitengebied, moet ik ook gebruik gaan maken van ondergrondse verzamelcontainers?

Voor een deel van de woningen in het buitengebied is het niet mogelijk een ondergrondse container te plaatsen. Deze huishoudens werken nu al met een eigen container voor het aanbieden van het restafval. Uw restafvalcontainer behoudt u. De inwoners die dit betreft ontvangen hiervoor nog verdere toelichting. Daardoor is het niet mogelijk met een prepaidsysteem te werken. U betaalt dan achteraf, aan het eind van het jaar voor het aantal keren dat u de container aan de straat heeft gezet en is opgehaald. De inwoners die dit betreft ontvangen hiervoor informatie.

Ik maak gebruik van pedaalemmerzakken, die veel kleiner zijn dan 60 liter-vuilniszakken. Moet ik dan toch hetzelfde tarief voor een inworp betalen?

Ja. Het is onmogelijk om in de ondergrondse container een verschil te maken op basis van hoe groot de afvalzak is. Het is dus beter om minder vaak een grotere, volle zak aan te bieden, in plaats van meerdere keren een kleiner zakje.

Ik breng nu vaak kleinere afvalzakken weg omdat ik slecht ter been ben en het moeilijk vind met grotere zakken te lopen, wat moet ik nu?

Voor mensen die liever vaker kleine zakjes wegbrengen, dan soms grotere, is het nieuwe systeem lastiger. Helaas lukt het niet om aan die wens tegemoet te komen. Als u het moeilijk vindt met grotere zakken te lopen, lukt het misschien om hulp te vragen bij vrienden, familie, buren of andere hulp in de omgeving. 

Door het gebruiken van grote zakken duurt het langer voordat deze vol is. Dat betekent dat deze ook gaat stinken

De grootste veroorzaker van stinkend afval is GFT (en met name etensresten). Dit mag bij het GFT aangeboden worden, waarmee het grootste gedeelte van de overlast voorkomen kan worden. Restafval, mits goed gescheiden kent eigenlijk geen materialen die stankoverlast veroorzaken. Voor het PMD dat met het restafval aangeboden mag gaan worden wordt stank voornamelijk veroorzaakt door restanten in pakken (bv. Melk). Het is dan ook goed om pakken goed leeg, en zo klein mogelijk, te maken voordat ze bij het restafval gedaan worden. Ervaring leert dat er bij gebruik van de reguliere 60 liter vuilniszakken (zoals in een standaard keukenafvalbak) en goede scheiding dan geen stankproblemen optreden.

Afval gaat toch allemaal op 1 hoop. Wit glas komt ook bij het gekleurde glas

Afval wordt juist goed gescheiden. Glas wordt in twee fracties gescheiden ingezameld. Het voertuig heeft hiervoor twee aparte vakken, juist om vermenging te voorkomen. Dat geldt ook voor andere fracties zoals papier, textiel en gft. Al deze grondstoffen worden gescheiden ingezameld zodat deze hergebruikt kunnen worden. Kijk ook eens op: glasintbakkie.nl/ als u meer wilt weten over het scheiden van glas.

Zwerfafval, bijplaatsingen en klein afval

Pakken jullie ook het zwerfafval aan? 

Zwerfafval heeft al lange tijd de aandacht van de gemeente. We zetten met campagnes in op gedragsverandering en stimuleren acties om zwerfafval op te ruimen. Vanwege de aankomende wijzigingen in afval komt er meer handhaving op zwerfafval en bijplaatsingen naast containers. Vanaf januari 2022 gaat een handhaver daar full time mee aan de slag. Nu is dat nog parttime. Dit doen we om de overgang naar het nieuwe systeem soepeler te laten verlopen en waar nodig meer overtreders te beboeten.

Als de containers worden afgesloten met een pasje, krijg je dan niet veel meer bijplaatsingen en rondslingerend afval? 

Ervaring in andere gemeenten laat zien dat het in de beginperiode wennen is en dat er tijdelijk meer afval rondslingert. Om daar bovenop te zitten wordt extra handhaving ingezet. Na een tijd wennen trekt dat vanzelf weer bij en is dit gelijk aan de situatie voorafgaand aan de wijzigingen. Afval dat naast de container wordt gezet kan ook nu al leiden tot een boete . Het doel is om met duidelijke handhaving in het begin, de overgangsperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zorgt dit er niet voor dat veel mensen hun afval gaan dumpen in het buitengebied?

Uit ervaring in andere gemeenten blijkt dat dit erg meevalt. Bovendien gaat de gemeente hier meer handhaving voor inzetten.

Als ik mijn hond uitlaat doe ik de hondenzakjes in de ondergrondse container, moet ik daar straks voor betalen? 

Nee, dat is niet het idee. In dit kader wordt momenteel nog een aantal mogelijke oplossingen onderzocht, zoals het toevoegen van kleine klepjes in de ondergrondse containers. 

Privacy

Kan de gemeente straks zien hoe vaak en wanneer ik afval weg breng? 

Nee, de gemeente heeft geen inzicht in uw gegevens.

Wie krijgt welke data van mij te zien? 

Als inwoner heeft u inzicht in uw aanbiedgedrag en uw actuele saldo. Voor de gemeente is alleen te zien dat een werkende pas is uitgeleverd op uw adres. De leverancier kan alleen zien of er voldoende saldo (niet hoeveel) op uw pas staat om de transactie te voltooien. 

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd? 

U kunt saldo uploaden en uw aanbiedgedrag bekijken via uw account met een voor ons onbekend wachtwoord. Daarmee heeft alleen u inzicht in de aangeboden hoeveelheden en het uitstaande saldo. Er worden door de gemeente of de leverancier geen gegevens geregistreerd of opgeslagen die terug te voeren zijn tot personen. Het betalingsverkeer wordt via een op zichzelf staand, beveiligd systeem, geregeld. De gemeente en de leverancier kunnen daar niet in kijken. De leverancier ziet bij aanbieding van de pas alleen of er voldoende saldo is om de aanbiedactie te kunnen voltooien.

Waarom is het systeem niet volledig anoniem? 

Als u in een volledig anoniem systeem uw pas kwijtraakt, is op geen enkele manier mogelijk te controleren wat uw pas was. Uw saldo gaat dan verloren. Dat vindt de gemeente zonde. Door een minimale koppeling van gegevens (op adresniveau), die alleen gebruikt kunnen worden als u daarom vraagt, kunnen we de leverancier verzoek om saldo over te zetten naar een nieuwe pas. Dat vindt afgeschermd plaats waardoor alleen de koppeling met een bepaald pasnummer als het ware overgezet wordt. Hiermee treedt geen dataverlies op. Bovendien kan er zo ook geen misbruik worden gemaakt van de pas die verloren is geraakt, mocht die door een ander gevonden worden, want de oude pas wordt geblokkeerd. We kunnen hiermee veel beter in de gaten houden hoeveel passen er uitgegeven zijn, en toch zo veel mogelijk uw privacy beschermen.

PMD nascheiden

Waarom stopt Ouder-Amstel met het gescheiden ophalen van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD)? 

Voor veel afvalstromen, zoals glas, papier, textiel, grofvuil, batterijen en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) is het belangrijk om ‘aan de bron’ te scheiden, dus door het afval apart op te halen. PMD haalt Ouder-Amstel tot nu toe ook apart op in de oranje ondergrondse container. Maar wat blijkt, regelmatig is het PMD zo vervuild dat het alsnog als restafval moet worden verbrand. Dit gebeurt doordat er nog te veel restafval in het PMD belandt. Dat kost extra geld en is slecht voor het milieu. Tegelijkertijd gaat de techniek steeds verder, en zijn er tegenwoordig machines die het PMD uit het restafval kunnen halen. Die machines hebben een vergelijkbare milieuopbrengst als scheiden aan de bron. Ouder-Amstel vindt het dan vriendelijker richting inwoners om ze niet extra moeite te laten doen. Ook zou er bij invoering van diftar, wanneer inwoners moeten betalen voor restafval, het risico zijn dat er nog meer vervuiling in het PMD komt. Een andere optie zou zijn, een extra minicontainer aan huis voor PMD. Daar heeft de gemeenteraad echter bewust niet voor gekozen.

Wanneer gaan PMD en restafval samengevoegd worden?

Dat gaat tegelijkertijd plaatsvinden met het gebruik van de pasjes. Na de zomervakantie van 2021.

Betaal ik dan straks dubbel? Én voor restafval, én voor PMD?

Nee, u betaalt alleen voor het restafval dat u wegbrengt. Omdat er voortaan in uw afvalzak ook PMD zal zitten, waardoor u vaker naar de container moet, wordt het bedrag dat u per keer betaalt dus lager dan wanneer er alleen restafval in gaat. De hoeveelheid en de samenstelling van het afval dat u weg moet brengen wordt nauwlettend gemonitord en geëvalueerd. Jaarlijks wordt op basis daarvan het variabele tarief vastgesteld door de gemeenteraad. De hoogte van het tarief staat daarmee in verhouding tot het aanbod, waarmee u dus niet dubbel betaalt.  

Kan ik in de nieuwe situatie alsnog mijn PMD bij de milieudepots inleveren?

Nee. Dat is niet mogelijk. 

Kloppen de geruchten dan dat afval achter de schermen allemaal op één hoop komt en scheiden überhaupt geen zin heeft? 

Nee. Helaas doen veel indianenverhalen de ronde over nascheiden van afval. Voor PMD  geldt dat de techniek nu zo goed is geworden dat bronscheiding van PMD niet meer nodig is. Voor glas, papier, textiel, GFT en grof afval is scheiden nog steeds heel belangrijk.

In PMD zit vaak veel lucht waardoor mijn afvalzak sneller vol zit, ga ik dan niet veel meer betalen? 

Het klopt dat PMD voor een groot deel lucht is, in de nieuwe situatie met betalen per tik is het dus belangrijk om waar mogelijk de lucht eruit te drukken en hiermee ruimte in de zak te besparen.

Afval scheiden en verminderen in de nieuwe situatie

Het idee van diftar is dat ik minder restafval weg ga brengen. Als PMD en restafval bij elkaar gaan, hoe kan ik dan nog mijn afval scheiden?

In erg veel gevallen bestaat het huidige restafval uit een verzameling van herbruikbare grondstoffen. Het grootste gedeelte daarvan is GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Als u in een laagbouwwoning woont, heeft u misschien al een aparte container voor GFT. Heeft u die nog niet, en wil u die wel? Ga dan naar de pagina Groente Fruit en Tuinafval. Voor de hoogbouwwoningen komen er aparte verzamelcontainers voor GFT na de zomer. Ook papier, glas en textiel wordt nog regelmatig met het restafval weggegooid. Door deze grondstoffen uit het restafval te halen en op de verschillende verzamelcontainers in de wijk aan te bieden kan de hoeveelheid restafval al flink verminderd worden. Ook op het milieudepot in Duivendrecht en Ouderkerk kunnen veel soorten afval gescheiden aangeboden worden. Bekijk hiervoor de openingstijden.

Veel van het afval dat ik thuis heb, komt van verpakkingen uit de supermarkt. Hoe moet ik dan mijn afval verminderen? 

Verpakkingen zijn een deel van het totale afval dat nu aangeboden wordt als restafval. Dat is echter zeker niet het enige. U kunt, door de andere grondstoffen goed te scheiden, al veel besparen. De productie van verpakkingen blijft echter doorlopend ook onder de aandacht van de gemeente Ouder-Amstel. Om dit terug te dringen zijn verdere stappen aan de productenkant benodigd. De gemeente is momenteel aan het onderzoeken op welke wijze hier meer invloed op uitgeoefend kan worden. 

Krijg je straks dan niet dat restafval belandt bij glas, papier, of GFT bij hoogbouwwoningen?

Ervaringen bij andere gemeenten laten zien dat dit erg meevalt. Men zal in een enkel geval weleens wat verkeerd aanbieden, maar went ook snel aan de nieuwe situatie. Bovendien maken de huidige openingen van de glas- en papiercontainers het lastig om hier ander afval in te doen. Uitgangspunt blijft hoe dan ook dat afval op de juiste manier moet worden aangeboden, de gemeente daar zo goed als het kan mogelijkheden voor wil bieden. Als het moet, zal er ook gehandhaafd en beboet worden.

Handhaving

Gaat er gehandhaafd worden om te voorkomen dat er rondslingerend afval komt? 

Ja, hier is ook extra budget voor vrijgemaakt. Vanaf de testperiode gaat een parttime handhaver aan de slag speciaal voor afval. En per januari 2022 wordt dat full time. Er is dus veel aandacht voor handhaving

Waarom wel meer handhaving bij invoering Diftar terwijl er nu al veel wordt bijgeplaatst. 

Ook nu is er handhaving in de gemeente op afvalgebied. Het afgelopen jaar is dit veelal niet ingezet in kader van benodigde inzet rondom corona. 
Bovendien blijkt uit ervaringen bij andere gemeenten dat een grotere wijziging in de afvalinzameling voor inwoners vaak een gewenningsperiode kent van enkele maanden, waarin extra toezicht en handhaving veel problemen kan voorkomen. 

Evaluatie 

Hoe wordt er geëvalueerd? 

Na de start op 1 januari 2022 zijn verschillende evaluatiemomenten gepland om het effect van diftar goed in beeld te krijgen. Ervaringen bij andere gemeenten (ten aanzien van de invoering van diftar) laten zien dat het waardevol is om de resultaten na 6 maanden en na 1 jaar in beeld te brengen. Op deze momenten zal dan in ieder geval gekeken worden naar; de inzamelresultaten (totaal aanbod restafval en grondstoffen), klachten en meldingen, bijplaatsingen, aantal zwerfafvalmeldingen, storingen in de systemen en het beheer en onderhoud van de voorzieningen. 

Heeft u andere vragen? 

Stond uw vraag niet in het overzicht of zou u verdere toelichting willen, stuur dan een mail naar gemeente@ouder-amstel.nl en we nemen snel contact met u op.