Diftar

Er gaat dit jaar een en ander veranderen in de manier waarop in Ouder-Amstel afval wordt opgehaald. U kunt geld besparen door bewust met afval om te gaan. De meest gestelde vragen hebben we hier voor u opgesomd.

Lees die rustig door. Heeft u vragen die er niet tussen staan, of wil u extra toelichting? Dan kunt u mailen naar diftar@ouder-amstel.nl. Desgewenst maken we een afspraak voor een mondelinge toelichting.

Algemeen

Diftar wordt ingevoerd. Dat betekent dat inwoners van Ouder-Amstel geld kunnen besparen als ze minder restafval hebben. Plastic, metaal en drankkarton (PMD) wordt niet langer apart opgehaald in de oranje ondergrondse container, maar gaat samen met restafval worden opgehaald om vervolgens na te scheiden met een machine in de afvalcentrale.

Wanneer worden de veranderingen ingevoerd?

Vanaf oktober 2021 gaan we alvast proefdraaien met het pasjessysteem zonder dat u hiervoor hoeft te betalen. Dit om u  alvast te laten wennen. Het samenvoegen van restafval met PMD gaat ook vanaf oktober plaatsvinden. Per 1 januari 2022 gaat diftar officieel in. En per januari 2022 gaat het nieuwe betaalsysteem in. 

Bewoners in het buitengebied blijven gebruikmaken van hun minicontainer voor restafval. Omdat het PMD niet langer apart wordt opgehaald mag de minicontainer voor PMD ook gebruikt worden voor het restafval (inclusief PMD).
Bewoners kunnen elke week kiezen of zij geen, één of twee containers aanbieden. Vanaf 1 januari 2022 wordt elke aangeboden container geregistreerd. Jaarlijks ontvangen bewoners in het buitengebied een afrekening van het totaal aangeboden containers met restafval.

Diftar

Wat is diftar? 

De afkorting diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Dat betekent dat u minder hoeft te betalen als u minder afval wegbrengt. Iedereen betaalt straks nog steeds een vast tarief. Dat tarief wordt lager en daar bovenop betalen inwoners een bedrag per keer dat de klep van de ondergrondse container open gaat.

Waarom wordt diftar ingevoerd?

De gemeenteraad heeft unaniem twee voorwaarden verbonden aan de invoer van diftar, waaraan gaat worden voldaan: 

  1. Inwoners moeten gemiddeld gezien minder geld kwijt zijn aan hun afval dan bij het in stand laten van het vaste tarief; en
  2. het moet leiden tot een hoger milieurendement: de hoeveelheid restafval die de verbrandingsoven ingaat moet omlaag.

In vergelijking met de rest van Nederland doet Ouder-Amstel het slecht qua hoeveelheid restafval. Per inwoner hebben wij nu zo’n 240 kilo per jaar, waar we eigenlijk al op 100 kilo willen zitten. Dit doel kunnen we halen als we meer grondstoffen uit het afval halen en die opnieuw gebruiken. Door goed te scheiden brengt u minder restafval weg. Dat is beter voor het milieu, want restafval wordt verbrand. Het verbranden van afval wordt bovendien steeds duurder. De Rijksoverheid gaat gemeenten extra belasten voor restafval. Als we niks doen blijven uw kosten voor afval stijgen. Met diftar kunnen gemeente en inwoners samen de kosten voor afval minder hard laten stijgen en ook eerlijker verdelen. U betaalt namelijk alleen voor het restafval wat u zelf aanbiedt. Net zoals u alleen betaalt voor uw eigen stroom- of waterverbruik. 

Wanneer is het besluit over invoering Diftar genomen door de gemeenteraad?

In de gemeenteraad van 8 november 2018 is raadsbreed een amendement aangenomen van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks waarin het college wordt opgeroepen om diftar in te voeren met als doel om het restafval te verlagen naar gemiddeld maximaal 100 kilo per persoon per jaar. 

Waarom voert de gemeente diftar in (terwijl er ook gemeenten stoppen)?

De gemeente voert diftar in om:

  • de hoeveelheid restafval te verminderen
  • meer waardevolle grondstoffen te kunnen hergebruiken
  • afval scheiden te belonen
  • inwoners meer grip te geven op de kosten voor restafval 

De kosten om restafval te verwerken stijgen hard. Dit komt door de hogere tarieven die wij als gemeente moeten betalen voor het verwerken van restafval en door extra belastingen van de Rijksoverheid. Als de gemeente niets doet, dan wordt de rekening voor inwoners de komende jaren nog veel hoger. Met diftar kunnen gemeente en inwoners samen de kosten voor afval minder hard laten stijgen en ook eerlijker verdelen. U betaalt namelijk alleen voor het restafval wat u zelf aanbiedt. Net zoals u alleen betaalt voor uw eigen stroom- of waterverbruik. 

Klopt het dat andere gemeenten juist stoppen met diftar?

De afgelopen drie jaar zijn er twee gemeenten gestopt met diftar, namelijk Arnhem en Lisse. In Arnhem is het met een referendum over diftar weggestemd, in Lisse had de gemeente zich financieel verrekend waardoor er financiële tekorten ontstonden. Uit ervaringen van andere gemeenten en uit onderzoeken blijkt dat diftar een succesvol middel is om de hoeveelheid restafval terug te dringen en meer waardevolle grondstoffen terug te winnen. Steeds meer gemeenten in Nederland kiezen daarbij voor een inzamelsysteem met diftar, circa de helft van alle gemeenten beschikt hier inmiddels over.

Op basis waarvan denkt de gemeente dat je met diftar kosten kan besparen en duurzamer kan zijn? 

Dat hebben andere gemeenten die ons zijn voorgegaan al laten zien. Gemiddeld gezien gaan inwoners in die gemeenten minder betalen als zij het goed gebruik maken van geboden mogelijkheden om afval te scheiden. Bovendien behalen deze gemeenten ook nog eens de beste scheidingsresultaten. Onderstaande grafiek laat een vergelijking van alle gemeenten in Nederland zien. De oranje bollen zijn gemeenten die werken met een volledig vast tarief voor afval (zoals Ouder-Amstel nu), de blauwe bollen zijn gemeenten die werken met diftar (zoals Ouder-Amstel per 1 januari 2022). De verticale as laat zien hoe veel inwoners in die gemeenten betalen voor hun restafval. De horizontale as laat zien hoeveel restafval er per inwoner per jaar in die gemeenten zijn. De grafiek laat duidelijk zien dat diftargemeenten gemiddeld goedkoper zijn voor inwoners, met minder restafval dat verbrand moet worden.

Vergelijking tussen gemeenten met vast afvaltarief en diftar

Vergelijking tussen gemeenten met vast afvaltarief en diftar. Bron: Rapport van Rijkswaterstaat Afvalstoffenheffing 2019

Betalen en kosten

Wat betaal ik straks? 

De afvalstoffenheffing bestaat per 1 januari 2022 uit een vast deel en een flexibel deel. Het flexibele deel hangt af van het aantal keren dat u met uw pas de afvalcontainer opent. Er is dus nog wel sprake van een vast tariefdeel, maar dat is aanzienlijk lager dan nu. Het voorstel voor het vaste tarief is € 256,98 per jaar, en de prijs per keer dat de container open wordt € 0,50. 
Voor eenpersoonshuishoudens betekent dit dat zij kunnen besparen als zij gemiddeld één zak restafval per week wegbrengen. 
Meerpersoonshuishoudens kunnen besparen als zij tot 2,5 zak restafval per week wegbrengen. 
Die berekeningen kunnen nog wijzigen. De gemeenteraad stelt het tarief definitief vast eind 2021. 

Ga ik per keer of per kilo betalen?

U betaalt per keer dat u restafval in de ondergrondse container gooit. U betaalt dus niet per kilo, er wordt niet gewogen. De huidige techniek maakt het niet mogelijk om betrouwbaar te wegen in ondergrondse containers. Gemeenten die werken met betalen per kilo, doen dat vaak door met minicontainers (kliko’s) te werken voor restafval. Daarvoor is in Ouder-Amstel geen draagvlak en vaak ook geen ruimte.

Wat kost een inworp in een ondergrondse container?

De eerste conceptberekeningen die naar de raad zijn gestuurd staan op € 0,50. Dat is lager dan gemiddeld in gemeenten met diftar, waar het vaak tussen de € 1,25 tot wel € 3,50 per keer ligt. Dat komt allereerst omdat in Ouder-Amstel het PMD straks bij het restafval in de zak komt terwijl voor PMD niet betaald hoeft te worden. Daarnaast biedt dit de ruimte om inwoners in het eerste jaar te laten wennen aan een nieuw systeem. Uiteindelijk worden de tarieven eind 2021 definitief door de gemeenteraad vastgesteld. Die kunnen dus nog wijzigen.

Wat kost het aanbieden van een minicontainer restafval in het buitengebied?

Op dit moment staat in de conceptberekeningen dat het € 2,00 per aanbieding van een minicontainer restafval kost. Omdat er vier keer zo veel in de eigen container past, is het bedrag per keer dat de container aan de straat gaat ook vier keer zo hoog als de inworp in een ondergrondse container (€ 0,50).

Hoe kan ik zelf voor zorgen dat ik zo weinig mogelijk betaal?

Door zo bewust mogelijk met afval om te gaan, houdt u zo min mogelijk restafval over en betaalt u dus zo min mogelijk. Omdat er straks ook plastic, metaal en drankkartonnen in dezelfde zak gaan, en dat afval vaak veel ruimte en lucht inneemt, is het aan te raden dat afval waar mogelijk te pletten voor het in de zak gaat.

Minder restafval 2021
Afbeelding: zorgen voor minder restafval

Ik heb een minimuminkomen, wordt mijn afvalstoffenheffing nog steeds kwijtgescholden straks? 

Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de gemeenteraad voorstellen een vorm van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor mensen met een minimuminkomen in stand te houden. De raad besluit echter uiteindelijk over de tarieven. Dat doet ze eind 2021. Dan wordt bepaald onder welke omstandigheden en tot welke hoogte heffingen worden kwijtgescholden. 

Ik heb op dit moment erg veel afval (luiers van mijn baby, ben aan het verhuizen, heb huisdieren), krijg ik korting?

Nee, in principe moet u zelf de kosten voor uw afval betalen, ook als dat meer is dan andere mensen. Vaak zijn er ook alternatieven te bedenken. Zo mag uw grof afval naar het milieudepot brengen, kunnen sommige huisdierproducten in het GFT en zijn er wasbare luiers. Zieke mensen met afval worden wel gecompenseerd. Zie daarvoor de volgende vraag.

Ik heb veel medisch afval (denk aan incontinentiemateriaal), betaal ik net zo veel als anderen? 

Ziek zijn overkomt je, dus het college van burgemeester en wethouders gaat aan de gemeenteraad voorstellen een korting op het vaste deel van de afvalstoffenheffing te geven aan inwoners met medisch afval. De raad besluit echter over de tarieven. Dat doet ze eind 2021. Dan wordt bepaald wie onder welke omstandigheden voor een korting in aanmerking komt.

Ik raap regelmatig zwerfafval op dat ik in de ondergrondse containers doe. Kan dat straks nog wel? Of moet ik ook betalen?

Ouder-Amstel wil inwoners belonen die vaak zwerfafval ruimen. In overleg met inwoners die zwerfafval opruimen is afgesproken dat zij in aanmerking komen voor een speciale afvalpas. Hier zitten uiteraard enkele voorwaarden aan. Kijk voor losse zwerfafvalacties op Zwerfafval. We maken dan goede afspraken met u, waarbij de gemeente het verzamelde zwerfafval bij u zal ophalen.

Klopt het als ik lees dat de gemeente ‘winst’ gaat maken met diftar?

Nee, dat klopt niet. Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht om de inkomsten die ze uit de afvalstoffenheffing haalt, te gebruiken voor afval. Als de opbrengsten van diftar hoger blijken dan verwacht, moet de gemeente dat geld gebruiken om de afvalinzameling te verbeteren of de tarieven te verlagen. Diftar wordt juist ingevoerd met de voorwaarde om de kosten voor inwoners te verlagen.

In zijn algemeenheid wordt in Nederland het verwerken van afval wel steeds duurder. Het verbranden van restafval wordt steeds duurder, er komt een CO2-belasting aan en omdat Ouder-Amstel op dit moment nog zo veel afval heeft, betalen wij dan extra veel. Door diftar in te voeren wordt die stijgende lijn naar beneden omgebogen.

gemiddeld tarief_nov 2021
Figuur: Onder invloed van deze ontwikkelingen kan de verwachte ontwikkeling van de gemiddelde afvalstoffenheffing in beeld gebracht worden.
Wilt u de memo Tariefstelling van november 2021 inzien? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl

Invoering Diftar zorgt voor extra kosten, administratie in verband met de pasjes, nieuwe containers, bewaking privacy

De invoering van Diftar vergt géén investering in nieuwe containers. Wel worden de huidige containers voorzien van de benodigde elektronica. Ook gaat de invoering van Diftar gepaard met een aantal extra administratieve acties, lasten en handelingen. Daar staat echter tegenover dat het afval met dit systeem beter gescheiden zal worden, waarbij minder ‘duur’ restafval overblijft. Dat hoeft niet verbrand te worden en daarmee wordt weer flink wat kosten bespaard. Dat voordeel compenseert de investering in het nieuwe systeem.
 
De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft bewust gekozen voor een privacy-proof variant van Diftar. Door te werken met een systeem dat gebruik maakt van een prepaid betalingssysteem, waarbij er zo min mogelijk sprake is van privacy gevoelige registraties. Bovendien neemt de gemeente met de uiteindelijke leverancier alle juridische stappen en voorbereidingen in acht om dit op de juiste manier te borgen. De gemeente blijft daarvoor binnen de bestaande AVG wetgeving en hoeft daarvoor geen extra handelingen te verrichten.

Het pasje (opladen)

Hoe werkt het prepaid systeem?

U ontvangt thuis een pas waarmee u toegang kunt krijgen tot de ondergrondse container(s) waar u ook nu al uw restafval naartoe brengt. Per 1 januari 2022 dient u daarvoor voldoende saldo op de pas te hebben staan. Dat kunt u digitaal opwaarderen of via de oplaadzuil. Staat er geen of onvoldoende saldo op de pas dan kunt u de container niet openen.

Hoe krijg ik mijn pasje?

De afvalpassen zijn in oktober per brief verzonden aan alle huishoudens. Medio oktober zijn de ondergrondse containers voor restafval afgesloten.
U hebt een afvalpas nodig om de restafval container te openen. U betaalt nog niets voor het aanbieden van uw restafval. Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe betaalsysteem in werking en moet er tegoed op uw pas staan. Hierover ontvangt u in december een brief. 

Kan ik een tweede pasje krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk. Per huishouden, dus op adresniveau, wordt één pasje verstrekt. Dit doen we om de kosten zo laag mogelijk te houden (ieder extra pasje kost geld) en om eventueel misbruik te voorkomen. Bedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk om zelf hun afval te verwerken, die mogen geen gebruik maken van deze pasjes.

Wat moet ik doen als ik saldo wil opladen?

Als u het saldo op wilt waarderen moet u op uw persoonlijke pagina inloggen. Daar kunt u middels een simpele iDeal-handeling uw saldo opwaarderen. Lees de uitleg hierover op Opwaarderen afvalpas. 

Hoe kan ik mijn pas opladen als ik niet goed overweg kan met internet? 

U kunt straks op drie locaties in de gemeente terecht bij een zogenaamde oplaadzuil (een soort ov-chipkaart oplaadpunt). De locaties zijn het gemeentehuis en sporthal Bindelwijk in Ouderkerk aan de Amstel en het Dorpshuis in Duivendrecht. Daar kunt u met uw betaalpas eveneens het saldo opwaarderen.

Wat moet ik doen als mijn pas niet werkt?

Als uw pas niet werkt om de container te openen kunt u eerst nagaan of er voldoende saldo op de pas staat. Is dat het geval en werkt het niet dan kunt u contact opnemen met de gemeente.  

Wat moet ik doen als ik de pas kwijt ben?

Als u de pas kwijt bent geraakt moet u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan de verloren pas laten blokkeren. Tegen een klein bedrag kunt een nieuwe pas aanvragen. Deze nieuwe pas wordt dan weer aan uw adres gekoppeld. Het saldo en uw aanbiedhistorie kan dan gekoppeld/overgezet worden op uw nieuwe pas. Uw saldo gaat dan niet verloren. 

Aanbiedgedrag

Hoe werken de ondergrondse containers in het vervolg?

Met uw pasje kunt u uw restafval in een van de ondergrondse containers werpen. U houdt de pas voor de lezer op de ondergrondse container waarna de trommel open gaat en u een zak restafval in de container kunt werpen. De opening van de containers blijft hetzelfde, namelijk 80 liter. Daar past gemakkelijk een standaard (KOMO-)vuilniszak van 60 liter in. De werkwijze bij de container verandert niet, u moet nu alleen de pas gaan gebruiken om de container te openen.

Ik woon in het buitengebied, moet ik ook gebruik gaan maken van ondergrondse verzamelcontainers?

Als bewoner van het buitengebied maakt u gebruik van minicontainers voor restafval en PMD. Dit blijft zo. De minicontainer voor PMD mag u straks gebruiken voor restafval omdat PMD niet meer gescheiden wordt ingezameld. U ontvangt daarom geen pasje voor de ondergrondse container en kunt daar straks geen gebruik meer van maken. 
U betaalt dan achteraf, voor het aantal keren dat u de container voor restafval aan de straat heeft gezet en is opgehaald. U ontvangt hierover nog informatie. 

Ik maak gebruik van pedaalemmerzakken, die veel kleiner zijn dan 60 liter-vuilniszakken. Moet ik dan toch hetzelfde tarief voor een inworp betalen?

Ja. Het is onmogelijk om in de ondergrondse container een verschil te maken op basis van hoe groot de afvalzak is. Het is dus beter om minder vaak een grotere, volle zak aan te bieden, in plaats van meerdere keren een kleiner zakje.

Ik breng nu vaak kleinere afvalzakken weg omdat ik slecht ter been ben en het moeilijk vind met grotere zakken te lopen, wat moet ik nu?

Voor mensen die liever vaker kleine zakjes wegbrengen, dan soms grotere, is het nieuwe systeem lastiger. Helaas lukt het niet om aan die wens tegemoet te komen. Als u het moeilijk vindt met grotere zakken te lopen, lukt het misschien om hulp te vragen bij vrienden, familie, buren of andere hulp in de omgeving. 

Door het gebruiken van grote zakken duurt het langer voordat deze vol is. Dat betekent dat deze ook gaat stinken

De grootste veroorzaker van stinkend afval is GFT (en met name etensresten). Dit mag bij het GFT aangeboden worden, waarmee het grootste gedeelte van de overlast voorkomen kan worden. Restafval, mits goed gescheiden kent eigenlijk geen materialen die stankoverlast veroorzaken. Voor het PMD dat met het restafval aangeboden mag gaan worden wordt stank voornamelijk veroorzaakt door restanten in pakken (bv. Melk). Het is dan ook goed om pakken goed leeg, en zo klein mogelijk, te maken voordat ze bij het restafval gedaan worden. Ervaring leert dat er bij gebruik van de reguliere 60 liter vuilniszakken (zoals in een standaard keukenafvalbak) en goede scheiding dan geen stankproblemen optreden.

Afval gaat toch allemaal op 1 hoop. Wit glas komt ook bij het gekleurde glas

Afval wordt juist goed gescheiden. Glas wordt in twee fracties gescheiden ingezameld. Het voertuig heeft hiervoor twee aparte vakken, juist om vermenging te voorkomen. Dat geldt ook voor andere fracties zoals papier, textiel en gft. Al deze grondstoffen worden gescheiden ingezameld zodat deze hergebruikt kunnen worden. Kijk ook eens op: glasintbakkie.nl/ als u meer wilt weten over het scheiden van glas.

Zwerfafval, bijplaatsingen en klein afval

Pakken jullie ook het zwerfafval aan? 

Zwerfafval heeft al lange tijd de aandacht van de gemeente. We zetten met campagnes in op gedragsverandering en stimuleren acties om zwerfafval op te ruimen. Vanwege de aankomende wijzigingen in afval komt er meer handhaving op zwerfafval en bijplaatsingen naast containers. Vanaf januari 2022 gaat een handhaver daar full time mee aan de slag. Nu is dat nog parttime. Dit doen we om de overgang naar het nieuwe systeem soepeler te laten verlopen en waar nodig meer overtreders te beboeten.

Als de containers worden afgesloten met een pasje, krijg je dan niet veel meer bijplaatsingen en rondslingerend afval? 

Ervaring in andere gemeenten laat zien dat het in de beginperiode wennen is en dat er tijdelijk meer afval rondslingert. Om daar bovenop te zitten wordt extra handhaving ingezet. Na een tijd wennen trekt dat vanzelf weer bij en is dit gelijk aan de situatie voorafgaand aan de wijzigingen. Afval dat naast de container wordt gezet kan ook nu al leiden tot een boete. Het doel is om met duidelijke handhaving in het begin, de overgangsperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zie memo bijplaatsingen en zwerfafval 17 mei 2021 (Agendapunt 2b).

Zorgt dit er niet voor dat veel mensen hun afval gaan dumpen in het buitengebied?

Uit ervaring in andere gemeenten blijkt dat dit erg meevalt. Bovendien gaat de gemeente hier meer handhaving voor inzetten.

Als ik mijn hond uitlaat doe ik de hondenzakjes in de ondergrondse container, moet ik daar straks voor betalen? 

Nee, daarvoor worden straks op meerdere ondergrondse containers kleine klepjes gemaakt. Hieronder kunt u een kaart met locaties aanklikken waarop de bestaande ondergrondse containers, openbare prullenbakken en de plekken waar straks klepjes in de containers komen.

GFT containeropstelplaats Duivendrecht
Bekijk de kaart Duivendrecht in Google maps. U kunt hier op de kaart inzoomen. 

GFT containeropstelplaats Ouder-Amstel
Bekijk de kaart van Ouderkerk aan de Amstel op Google maps. U kunt hier op de kaart inzoomen. 

Wilt u van bovenstaande afbeelding een inzoombare pdf ontvangen, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Privacy

Kan de gemeente straks zien hoe vaak en wanneer ik afval weg breng? 

Nee, de gemeente heeft geen inzicht in uw gegevens.

Wie krijgt welke data van mij te zien? 

Als inwoner heeft u inzicht in uw aanbiedgedrag en uw actuele saldo. Voor de gemeente is alleen te zien dat een werkende pas is uitgeleverd op uw adres. De leverancier kan alleen zien of er voldoende saldo (niet hoeveel) op uw pas staat om de transactie te voltooien. 

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd? 

U kunt saldo uploaden en uw aanbiedgedrag bekijken via uw account met een voor ons onbekend wachtwoord. Daarmee heeft alleen u inzicht in de aangeboden hoeveelheden en het uitstaande saldo. Er worden door de gemeente of de leverancier geen gegevens geregistreerd of opgeslagen die terug te voeren zijn tot personen. Het betalingsverkeer wordt via een op zichzelf staand, beveiligd systeem, geregeld. De gemeente en de leverancier kunnen daar niet in kijken. De leverancier ziet bij aanbieding van de pas alleen of er voldoende saldo is om de aanbiedactie te kunnen voltooien.

Waarom is het systeem niet volledig anoniem? 

Als u in een volledig anoniem systeem uw pas kwijtraakt, is op geen enkele manier mogelijk te controleren wat uw pas was. Uw saldo gaat dan verloren. Dat vindt de gemeente zonde. Door een minimale koppeling van gegevens (op adresniveau), die alleen gebruikt kunnen worden als u daarom vraagt, kunnen we de leverancier verzoek om saldo over te zetten naar een nieuwe pas. Dat vindt afgeschermd plaats waardoor alleen de koppeling met een bepaald pasnummer als het ware overgezet wordt. Hiermee treedt geen dataverlies op. Bovendien kan er zo ook geen misbruik worden gemaakt van de pas die verloren is geraakt, mocht die door een ander gevonden worden, want de oude pas wordt geblokkeerd. We kunnen hiermee veel beter in de gaten houden hoeveel passen er uitgegeven zijn, en toch zo veel mogelijk uw privacy beschermen.

PMD nascheiden

Waarom stopt Ouder-Amstel met het gescheiden ophalen van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD)? 

Voor veel afvalstromen, zoals glas, papier, textiel, grofvuil, batterijen en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) is het belangrijk om ‘aan de bron’ te scheiden, dus door het afval apart op te halen. PMD haalt Ouder-Amstel tot nu toe ook apart op in de oranje ondergrondse container. Maar wat blijkt, regelmatig is het PMD zo vervuild dat het alsnog als restafval moet worden verbrand. Dit gebeurt doordat er nog te veel restafval in het PMD belandt. Dat kost extra geld en is slecht voor het milieu. Tegelijkertijd gaat de techniek steeds verder, en zijn er tegenwoordig machines die het PMD uit het restafval kunnen halen. Die machines hebben een vergelijkbare milieuopbrengst als scheiden aan de bron. Ouder-Amstel vindt het dan vriendelijker richting inwoners om ze niet extra moeite te laten doen. Ook zou er bij invoering van diftar, wanneer inwoners moeten betalen voor restafval, het risico zijn dat er nog meer vervuiling in het PMD komt. Een andere optie zou zijn, een extra minicontainer aan huis voor PMD. Daar heeft de gemeenteraad echter bewust niet voor gekozen.

Wanneer gaan PMD en restafval samengevoegd worden?

Dat gaat tegelijkertijd plaatsvinden met het gebruik van de pasjes. Dat staat gepland op 1 oktober 2021.

Betaal ik dan straks dubbel? Én voor restafval, én voor PMD?

Nee, u betaalt alleen voor het restafval dat u wegbrengt. Omdat er voortaan in uw afvalzak ook PMD zal zitten, waardoor u vaker naar de container moet, wordt het bedrag dat u per keer betaalt dus lager dan wanneer er alleen restafval in gaat. De hoeveelheid en de samenstelling van het afval dat u weg moet brengen wordt nauwlettend gemonitord en geëvalueerd. Jaarlijks wordt op basis daarvan het variabele tarief vastgesteld door de gemeenteraad. De hoogte van het tarief staat daarmee in verhouding tot het aanbod, waarmee u dus niet dubbel betaalt.  

Kan ik in de nieuwe situatie alsnog mijn PMD bij de milieudepots inleveren?

Het apart inzamelen van PMD is straks niet meer mogelijk. Wel komt er een ondergrondse container bij de milieudepots waar u met gebruik van uw pasje uw PMD in kwijt kan.

Kloppen de geruchten dan dat afval achter de schermen allemaal op één hoop komt en scheiden überhaupt geen zin heeft? 

Nee. Helaas doen veel indianenverhalen de ronde over nascheiden van afval. Voor PMD geldt dat de techniek nu zo goed is geworden dat bronscheiding van PMD niet meer nodig is. Voor glas, papier, textiel, GFT en grof afval is scheiden nog steeds heel belangrijk.

In PMD zit vaak veel lucht waardoor mijn afvalzak sneller vol zit, ga ik dan niet veel meer betalen? 

Het klopt dat PMD voor een groot deel lucht is, in de nieuwe situatie met betalen per tik is het dus belangrijk om waar mogelijk de lucht eruit te drukken en hiermee ruimte in de zak te besparen.

Afval scheiden en verminderen in de nieuwe situatie

Het idee van diftar is dat ik minder restafval weg ga brengen. Als PMD en restafval bij elkaar gaan, hoe kan ik dan nog mijn afval scheiden?

In erg veel gevallen bestaat het huidige restafval uit een verzameling van herbruikbare grondstoffen. Het grootste gedeelte daarvan is GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Als u in een laagbouwwoning woont, heeft u misschien al een aparte container voor GFT. Heeft u die nog niet, en wil u die wel? Ga dan naar de pagina Groente Fruit en Tuinafval. Voor de hoogbouwwoningen komen er aparte verzamelcontainers voor GFT na de zomer. Ook papier, glas en textiel wordt nog regelmatig met het restafval weggegooid. Door deze grondstoffen uit het restafval te halen en op de verschillende verzamelcontainers in de wijk aan te bieden kan de hoeveelheid restafval al flink verminderd worden. Ook op het milieudepot in Duivendrecht en Ouderkerk kunnen veel soorten afval gescheiden aangeboden worden. Bekijk hiervoor de openingstijden.

Soort afval  Verdeling restafval in procenten (gemiddelde van 2016 en 2020)
GFT 42,1%
Papier en karton 8,7%
Glas 3,5%
Textiel  3,6%
PMD 11,5%
Overige herbruikbare grondstoffen 9,2%
Echt restafval  21,5%

Tabel: Verdeling restafval (gemiddelde van 2016 en 2020) 

Veel van het afval dat ik thuis heb, komt van verpakkingen uit de supermarkt. Hoe moet ik dan mijn afval verminderen? 

Verpakkingen zijn een deel van het totale afval dat nu aangeboden wordt als restafval. Dat is echter zeker niet het enige. U kunt, door de andere grondstoffen goed te scheiden, al veel besparen. De productie van verpakkingen blijft echter doorlopend ook onder de aandacht van de gemeente Ouder-Amstel. Om dit terug te dringen zijn verdere stappen aan de productenkant benodigd. De gemeente is momenteel aan het onderzoeken op welke wijze hier meer invloed op uitgeoefend kan worden. 

Krijg je straks dan niet dat restafval belandt bij glas, papier, of GFT bij hoogbouwwoningen?

Ervaringen bij andere gemeenten laten zien dat dit erg meevalt. Men zal in een enkel geval weleens wat verkeerd aanbieden, maar went ook snel aan de nieuwe situatie. Bovendien maken de huidige openingen van de glas- en papiercontainers het lastig om hier ander afval in te doen. Uitgangspunt blijft hoe dan ook dat afval op de juiste manier moet worden aangeboden, de gemeente daar zo goed als het kan mogelijkheden voor wil bieden. Als het moet, zal er ook gehandhaafd en beboet worden.

Handhaving

Gaat er gehandhaafd worden om te voorkomen dat er rondslingerend afval komt? 

Ja, hier is ook extra budget voor vrijgemaakt. Vanaf de testperiode gaat een parttime handhaver aan de slag speciaal voor afval. En per januari 2022 wordt dat full time. Er is dus veel aandacht voor handhaving

Waarom wel meer handhaving bij invoering Diftar terwijl er nu al veel wordt bijgeplaatst. 

Ook nu is er handhaving in de gemeente op afvalgebied. Het afgelopen jaar is dit veelal niet ingezet in kader van benodigde inzet rondom corona. 
Bovendien blijkt uit ervaringen bij andere gemeenten dat een grotere wijziging in de afvalinzameling voor inwoners vaak een gewenningsperiode kent van enkele maanden, waarin extra toezicht en handhaving veel problemen kan voorkomen. 

Evaluatie 

Hoe wordt er geëvalueerd? 

Na de start op 1 januari 2022 zijn verschillende evaluatiemomenten gepland om het effect van diftar goed in beeld te krijgen. Ervaringen bij andere gemeenten (ten aanzien van de invoering van diftar) laten zien dat het waardevol is om de resultaten na 6 maanden en na 1 jaar in beeld te brengen. Op deze momenten zal dan in ieder geval gekeken worden naar; de inzamelresultaten (totaal aanbod restafval en grondstoffen), klachten en meldingen, bijplaatsingen, aantal zwerfafvalmeldingen, storingen in de systemen en het beheer en onderhoud van de voorzieningen. 

Zie memo Evaluatiecriteria 17 mei 2021 (Agendapunt 2b).